ListViewItem.Clone Metoda

Definicja

Tworzy identyczną kopię elementu.Creates an identical copy of the item.

public:
 virtual System::Object ^ Clone();
public virtual object Clone ();
abstract member Clone : unit -> obj
override this.Clone : unit -> obj
Public Overridable Function Clone () As Object

Zwraca

Obiekt, który reprezentuje element, który ma ten sam tekst, obraz i podelementy skojarzone z nim jako sklonowany element.An object that represents an item that has the same text, image, and subitems associated with it as the cloned item.

Implementuje

Uwagi

Za pomocą tej metody można utworzyć nowe wystąpienie ListViewItem klasy na podstawie istniejącego elementu.You can use this method to create a new instance of the ListViewItem class based on an existing item. Nawet podelementy klonowania elementu są określone dla nowej wersji.Even the subitems of the item being cloned are specified for the new version. Ta funkcja jest przydatna, jeśli chcesz ponownie użyć ListViewItem w więcej niż jednej ListView kontrolce.This feature is useful if you want to reuse a ListViewItem in more than one ListView control.

Dotyczy