ListViewItem.ListViewSubItem.BackColor Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia kolor tła tekstu elementu SubItem.Gets or sets the background color of the subitem's text.

public:
 property System::Drawing::Color BackColor { System::Drawing::Color get(); void set(System::Drawing::Color value); };
public System.Drawing.Color BackColor { get; set; }
member this.BackColor : System.Drawing.Color with get, set
Public Property BackColor As Color

Wartość właściwości

Color reprezentujący kolor tła tekstu elementu SubItem.A Color that represents the background color of the subitem's text.

Uwagi

Możesz użyć właściwości BackColor, aby zmienić kolor wyświetlany za tekstem podelementu.You can use the BackColor property to change the color displayed behind the subitem text. Ta właściwość może być używana, jeśli chcesz użyć różnych kombinacji koloru tła i pierwszego planu (przy użyciu właściwości ForeColor, aby ustawić kolor pierwszego planu), aby odróżnić jeden element podrzędny od innego.This property can be used if you want to use different background and foreground color combinations (using the ForeColor property to set the foreground color) to differentiate one subitem from another. Na przykład można ustawić właściwość BackColor na Red, aby identyfikować podelementy, które wyświetlają wartość ujemną.For example, you could set the BackColor property to Red to identify subitems that display a negative value.

Jeśli właściwość UseItemStyleForSubItems ListViewItem należącej do elementu podrzędnego jest ustawiona na true, ustawienie tej właściwości nie ma żadnego wpływu.If the UseItemStyleForSubItems property of the ListViewItem that owns the subitem is set to true, setting this property has no effect.

Dotyczy

Zobacz też