ListViewItem.ListViewSubItem.Bounds Właściwość

Definicja

Pobiera prostokąt związany z ListViewItem.ListViewSubItem.Gets the bounding rectangle of the ListViewItem.ListViewSubItem.

public:
 property System::Drawing::Rectangle Bounds { System::Drawing::Rectangle get(); };
public System.Drawing.Rectangle Bounds { get; }
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Drawing.Rectangle Bounds { get; }
member this.Bounds : System.Drawing.Rectangle
Public ReadOnly Property Bounds As Rectangle

Wartość właściwości

Atrybuty

Uwagi

Jeśli ListViewItem.ListViewSubItem nie został dodany do ListViewItem lub właściciel ListViewItem nie został dodany do ListView, właściwość Bounds zwraca puste Rectangle.If the ListViewItem.ListViewSubItem has not been added to a ListViewItem or the owning ListViewItem has not been added to a ListView, the Bounds property returns an empty Rectangle.

Dotyczy