ListViewItem.Remove Metoda

Definicja

Usuwa element ze skojarzonego ListView z nim formantu.Removes the item from its associated ListView control.

public:
 virtual void Remove();
public virtual void Remove ();
abstract member Remove : unit -> unit
override this.Remove : unit -> unit
Public Overridable Sub Remove ()

Uwagi

Ta metoda jest podobna do Remove metody ListView.ListViewItemCollection w ListView kontrolce zawierającej element.This method is similar in function to the Remove method of the ListView.ListViewItemCollection in the ListView control that contains the item. Możesz użyć metody, Remove aby usunąć element z jego ListView formantu.You can use the Remove method to remove an item from its ListView control. Ta funkcja może być przydatna, jeśli chcesz przenieść element do innej ListView kontrolki lub trzeba usunąć element na podstawie żądania użytkownika w celu usunięcia elementu z aplikacji.This feature can be useful if you want to move the item to a different ListView control or need to remove the item based on a request from the user to remove the item from within your application.

Dotyczy

Zobacz też