ListViewItem.Selected Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy element jest zaznaczony.Gets or sets a value indicating whether the item is selected.

public:
 property bool Selected { bool get(); void set(bool value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public bool Selected { get; set; }
member this.Selected : bool with get, set
Public Property Selected As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli element jest zaznaczony; w przeciwnym razie. falsetrue if the item is selected; otherwise, false.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, ListView.Clear jak używać elementów i. SelectedThe following code example demonstrates how to use the ListView.Clear and Selected members. Aby uruchomić przykład, należy umieścić Poniższy kod ListView w formularzu zawierającym nazwę ListView1 i a Button, znajdujący się w dolnej części formularza o nazwie Button1.To run the example, place the following code in a form containing a ListView named ListView1 and a Button, located toward the bottom of the form, named Button1. Load Wywołaj InitializeListView metodę z konstruktora lub metody obsługi zdarzeń.Call the InitializeListView method from the form's constructor or Load event-handling method.

private:
  void InitializeListView()
  {
   // Set up the inital values for the ListView and populate it.
   this->ListView1 = gcnew ListView;
   this->ListView1->Dock = DockStyle::Top;
   this->ListView1->Location = System::Drawing::Point( 0, 0 );
   this->ListView1->Size = System::Drawing::Size( 292, 130 );
   this->ListView1->View = View::Details;
   this->ListView1->FullRowSelect = true;
   array<String^>^breakfast = {"Continental Breakfast","Pancakes and Sausage","Denver Omelet","Eggs & Bacon","Bagel & Cream Cheese"};
   array<String^>^breakfastPrices = {"3.09","4.09","4.19","4.79","2.09"};
   PopulateMenu( "Breakfast", breakfast, breakfastPrices );
  }

  void PopulateMenu( String^ meal, array<String^>^menuItems, array<String^>^menuPrices )
  {
   ColumnHeader^ columnHeader1 = gcnew ColumnHeader;
   columnHeader1->Text = String::Concat( meal, " Choices" );
   columnHeader1->TextAlign = HorizontalAlignment::Left;
   columnHeader1->Width = 146;
   ColumnHeader^ columnHeader2 = gcnew ColumnHeader;
   columnHeader2->Text = "Price";
   columnHeader2->TextAlign = HorizontalAlignment::Center;
   columnHeader2->Width = 142;
   this->ListView1->Columns->Add( columnHeader1 );
   this->ListView1->Columns->Add( columnHeader2 );
   for ( int count = 0; count < menuItems->Length; count++ )
   {
     ListViewItem^ listItem = gcnew ListViewItem( menuItems[ count ] );
     listItem->SubItems->Add( menuPrices[ count ] );
     ListView1->Items->Add( listItem );

   }
   
   // Use the Selected property to select the first item on 
   // the list.
   ListView1->Focus();
   ListView1->Items[ 0 ]->Selected = true;
  }

  void Button1_Click( System::Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   // Create new values for the ListView, clear the list, 
   // and repopulate it.
   array<String^>^lunch = {"Hamburger","Grilled Cheese","Soup & Salad","Club Sandwich","Hotdog"};
   array<String^>^lunchPrices = {"4.09","5.09","5.19","4.79","2.09"};
   ListView1->Clear();
   PopulateMenu( "Lunch", lunch, lunchPrices );
   Button1->Enabled = false;
  }
private void InitializeListView()
{
  // Set up the inital values for the ListView and populate it.
  this.ListView1 = new ListView();
  this.ListView1.Dock = DockStyle.Top;
  this.ListView1.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
  this.ListView1.Size = new System.Drawing.Size(292, 130);
  this.ListView1.View = View.Details;
  this.ListView1.FullRowSelect = true;

  string[] breakfast = new string[]{"Continental Breakfast", 
    "Pancakes and Sausage", "Denver Omelet", "Eggs & Bacon", 
    "Bagel & Cream Cheese"};

  string[] breakfastPrices = new string[]{"3.09", "4.09", 
    "4.19", "4.79", "2.09"};

  PopulateMenu("Breakfast", breakfast, breakfastPrices);
}

private void PopulateMenu(string meal, 
  string[] menuItems, string[] menuPrices)
{
  ColumnHeader columnHeader1 = new ColumnHeader();
  columnHeader1.Text = meal + " Choices";
  columnHeader1.TextAlign = HorizontalAlignment.Left;
  columnHeader1.Width = 146;

  ColumnHeader columnHeader2 = new ColumnHeader();
  columnHeader2.Text = "Price";
  columnHeader2.TextAlign = HorizontalAlignment.Center;
  columnHeader2.Width = 142;

  this.ListView1.Columns.Add(columnHeader1);
  this.ListView1.Columns.Add(columnHeader2);

  for(int count=0; count < menuItems.Length; count++)
  {
    ListViewItem listItem = 
      new ListViewItem(menuItems[count]);
    listItem.SubItems.Add(menuPrices[count]);
    ListView1.Items.Add(listItem);
  }

  // Use the Selected property to select the first item on 
  // the list.
  ListView1.Focus();
  ListView1.Items[0].Selected = true;
}


private void Button1_Click(System.Object sender, System.EventArgs e)
{
  // Create new values for the ListView, clear the list, 
  // and repopulate it.
  string[] lunch = new string[]{"Hamburger", "Grilled Cheese",
    "Soup & Salad", "Club Sandwich", "Hotdog"};

  string[] lunchPrices = new string[]{"4.09", "5.09", "5.19", 
    "4.79", "2.09"};

  ListView1.Clear();

  PopulateMenu("Lunch", lunch, lunchPrices);
  Button1.Enabled = false;
}
Private Sub InitializeListView()

  ' Set up the inital values for the ListView and populate it.
  Me.ListView1 = New ListView
  Me.ListView1.Dock = DockStyle.Top
  Me.ListView1.Location = New System.Drawing.Point(0, 0)
  Me.ListView1.Size = New System.Drawing.Size(292, 130)
  Me.ListView1.View = View.Details
  Me.ListView1.FullRowSelect = True

  Dim breakfast() As String = New String() {"Continental Breakfast", "Pancakes and Sausage", _
  "Denver Omelet", "Eggs & Bacon", "Bagel & Cream Cheese"}

  Dim breakfastPrices() As String = New String() {"3.09", "4.09", "4.19", _
    "4.79", "2.09"}

  PopulateMenu("Breakfast", breakfast, breakfastPrices)
End Sub

Private Sub PopulateMenu(ByVal meal As String, _
  ByVal menuItems() As String, ByVal menuPrices() As String)
  Dim columnHeader1 As New ColumnHeader
  With columnHeader1
    .Text = meal & " Choices"
    .TextAlign = HorizontalAlignment.Left
    .Width = 146
  End With
  Dim columnHeader2 As New ColumnHeader
  With columnHeader2
    .Text = "Price"
    .TextAlign = HorizontalAlignment.Center
    .Width = 142
  End With
  Me.ListView1.Columns.Add(columnHeader1)
  Me.ListView1.Columns.Add(columnHeader2)

  Dim count As Integer

  For count = 0 To menuItems.Length - 1
    Dim listItem As New ListViewItem(menuItems(count))
    listItem.SubItems.Add(menuPrices(count))
    ListView1.Items.Add(listItem)
  Next

  ' Use the Selected property to select the first item on 
  ' the list.
  ListView1.Focus()
  ListView1.Items(0).Selected = True
End Sub


Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
  ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

  ' Create new values for the ListView, clear the list, 
  ' and repopulate it.
  Dim lunch() As String = New String() {"Hamburger", _ 
    "Grilled Cheese", "Soup & Salad", "Club Sandwich", "Hotdog"}

  Dim lunchPrices() As String = New String() {"4.09", "5.09", _
    "5.19", "4.79", "2.09"}

  ListView1.Clear()

  PopulateMenu("Lunch", lunch, lunchPrices)
  Button1.Enabled = False
End Sub

Uwagi

MultiSelect Jeśli właściwość ListView kontrolki, w której znajduje się element, jest ustawiona na true, ustawienie wartości tej właściwości powoduje dodanie lub usunięcie elementu z zestawu wybranych elementów.If the MultiSelect property of the ListView control the item is contained in is set to true, setting the value of this property adds or removes the item from the set of selected items. Jeśli właściwość jest ustawiona na false, ustawienie wartości tej właściwości w celu wybrania elementu automatycznie anuluje zaznaczenie dla innych elementów w ListView formancie. MultiSelectIf the MultiSelect property is set to false, setting the value of this property to select an item automatically cancels the selection for any other items in the ListView control. Za pomocą tej właściwości można określić, czy element jest zaznaczony, czy też wybrać element w czasie wykonywania.You can use this property to determine if an item is selected or to select an item at run time. Można uzyskać dostęp do wszystkich elementów, które są wybrane ListView w kontrolce przy ListView.SelectedItems użyciu właściwości.You can access all items that are selected in a ListView control by using the ListView.SelectedItems property.

Uwaga

Elementy są wyświetlane jako zaznaczone tylko ListView wtedy, gdy kontrolka ma fokus.Items appear selected only when the ListView control has focus. Aby wybrać elementy w odpowiedzi na akcję użytkownika, taką jak kliknięcie przycisku, należy wywołać Focus metodę oprócz ustawienia tej właściwości.To select items in response to a user action such as a button click, be sure to call the Focus method in addition to setting this property.

Dotyczy

Zobacz też