SaveFileDialog.CreatePrompt Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy w oknie dialogowym zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem o zgodę na utworzenie pliku, jeśli użytkownik określi plik, który nie istnieje.Gets or sets a value indicating whether the dialog box prompts the user for permission to create a file if the user specifies a file that does not exist.

public:
 property bool CreatePrompt { bool get(); void set(bool value); };
public bool CreatePrompt { get; set; }
member this.CreatePrompt : bool with get, set
Public Property CreatePrompt As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli użytkownik wyświetli okno dialogowe z prośbą o utworzenie pliku, jeśli określono nazwę pliku, która nie istnieje; false Jeśli okno dialogowe automatycznie utworzy nowy plik bez monitowania użytkownika o zgodę.true if the dialog box prompts the user before creating a file if the user specifies a file name that does not exist; false if the dialog box automatically creates the new file without prompting the user for permission. Wartość domyślna to false.The default value is false.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje użycie RichTextBox.SaveFile RichTextBox.LoadFile metod i ze strumieniami.The following code example demonstrates using the RichTextBox.SaveFile and RichTextBox.LoadFile methods with streams. Pokazuje także FileName ,, DefaultExt CreatePrompt i składa się z OverwritePrompt elementów członkowskich.It also demonstrates using the FileName, DefaultExt, CreatePrompt, and OverwritePrompt members.

Jest to kompletny przykład, który jest gotowy do uruchomienia po skopiowaniu go do projektu.This is a complete example that is ready to run when you copy it to your project.

using namespace System;
using namespace System::Drawing;
using namespace System::IO;
using namespace System::Windows::Forms;

public ref class Form1: public Form
{
public private:
  RichTextBox^ RichTextBox1;
  Button^ Button1;
  RichTextBox^ RichTextBox2;
  Button^ Button2;
  SaveFileDialog^ SaveFileDialog1;

public:
  Form1()
   : Form()
  {
   userInput = gcnew MemoryStream;
   this->RichTextBox1 = gcnew RichTextBox;
   this->Button1 = gcnew Button;
   this->RichTextBox2 = gcnew RichTextBox;
   this->Button2 = gcnew Button;
   this->SaveFileDialog1 = gcnew SaveFileDialog;
   this->SuspendLayout();
   this->RichTextBox1->Location = Point( 24, 64 );
   this->RichTextBox1->Name = "RichTextBox1";
   this->RichTextBox1->TabIndex = 0;
   this->RichTextBox1->Text = "Type something here.";
   this->Button1->Location = Point( 96, 16 );
   this->Button1->Name = "Button1";
   this->Button1->Size = Size( 96, 24 );
   this->Button1->TabIndex = 1;
   this->Button1->Text = "Save To Stream";
   this->Button1->Click += 
     gcnew EventHandler( this, &Form1::Button1_Click );
   this->RichTextBox2->Location = Point( 152, 64 );
   this->RichTextBox2->Name = "RichTextBox2";
   this->RichTextBox2->TabIndex = 3;
   this->RichTextBox2->Text = "It will be added to the stream "
   "and appear here.";
   this->Button2->Location = Point( 104, 200 );
   this->Button2->Name = "Button2";
   this->Button2->Size = Size( 88, 32 );
   this->Button2->TabIndex = 4;
   this->Button2->Text = "Save Stream To File";
   this->Button2->Click += 
     gcnew EventHandler( this, &Form1::Button2_Click );
   this->ClientSize = Size( 292, 266 );
   this->Controls->Add( this->Button2 );
   this->Controls->Add( this->RichTextBox2 );
   this->Controls->Add( this->Button1 );
   this->Controls->Add( this->RichTextBox1 );
   this->Name = "Form1";
   this->Text = "Form1";
   this->ResumeLayout( false );
  }

  // Declare a new memory stream.
  MemoryStream^ userInput;

private:

  // Save the content of RichTextBox1 to the memory stream, 
  // appending a LineFeed character. 
  void Button1_Click( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*e*/ )
  {
   RichTextBox1->SaveFile( userInput, RichTextBoxStreamType::PlainText );
   userInput->WriteByte( 13 );
   
   // Display the entire contents of the stream,
   // by setting its position to 0, to RichTextBox2.
   userInput->Position = 0;
   RichTextBox2->LoadFile( userInput, RichTextBoxStreamType::PlainText );
  }


  // Shows the use of a SaveFileDialog to save a MemoryStream to a file.
  void Button2_Click( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*e*/ )
  {
   
   // Set the properties on SaveFileDialog1 so the user is 
   // prompted to create the file if it doesn't exist 
   // or overwrite the file if it does exist.
   SaveFileDialog1->CreatePrompt = true;
   SaveFileDialog1->OverwritePrompt = true;
   
   // Set the file name to myText.txt, set the type filter
   // to text files, and set the initial directory to the
   // MyDocuments folder.
   SaveFileDialog1->FileName = "myText";
   // DefaultExt is only used when "All files" is selected from 
   // the filter box and no extension is specified by the user.
   SaveFileDialog1->DefaultExt = "txt";
   SaveFileDialog1->Filter = "Text files (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*.*";
   SaveFileDialog1->InitialDirectory = 
     Environment->GetFolderPath(Environment::SpecialFolder::MyDocuments);
   
   // Call ShowDialog and check for a return value of DialogResult.OK,
   // which indicates that the file was saved. 
   DialogResult result = SaveFileDialog1->ShowDialog();
   Stream^ fileStream;
   if ( result == DialogResult::OK )
   {
     fileStream = SaveFileDialog1->OpenFile();
     userInput->Position = 0;
     userInput->WriteTo( fileStream );
     fileStream->Close();
   }
  }
};

int main()
{
  Application::Run( gcnew Form1 );
}

using System;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Windows.Forms;

public partial class Form1: Form
{
  internal RichTextBox RichTextBox1;
  internal Button Button1;
  internal RichTextBox RichTextBox2;
  internal Button Button2;
  internal SaveFileDialog SaveFileDialog1;

  public Form1() : base()
  {  
    this.RichTextBox1 = new RichTextBox();
    this.Button1 = new Button();
    this.RichTextBox2 = new RichTextBox();
    this.Button2 = new Button();
    this.SaveFileDialog1 = new SaveFileDialog();
    this.SuspendLayout();
    this.RichTextBox1.Location = new Point(24, 64);
    this.RichTextBox1.Name = "RichTextBox1";
    this.RichTextBox1.TabIndex = 0;
    this.RichTextBox1.Text = "Type something here.";
    this.Button1.Location = new Point(96, 16);
    this.Button1.Name = "Button1";
    this.Button1.Size = new Size(96, 24);
    this.Button1.TabIndex = 1;
    this.Button1.Text = "Save To Stream";
    this.Button1.Click += new EventHandler(Button1_Click);
    this.RichTextBox2.Location = new Point(152, 64);
    this.RichTextBox2.Name = "RichTextBox2";
    this.RichTextBox2.TabIndex = 3;
    this.RichTextBox2.Text = 
      "It will be added to the stream and appear here.";
    this.Button2.Location = new Point(104, 200);
    this.Button2.Name = "Button2";
    this.Button2.Size = new Size(88, 32);
    this.Button2.TabIndex = 4;
    this.Button2.Text = "Save Stream To File";
    this.Button2.Click += new EventHandler(Button2_Click);
    this.ClientSize = new Size(292, 266);
    this.Controls.Add(this.Button2);
    this.Controls.Add(this.RichTextBox2);
    this.Controls.Add(this.Button1);
    this.Controls.Add(this.RichTextBox1);
    this.Name = "Form1";
    this.Text = "Form1";
    this.ResumeLayout(false);
  }

  public static void Main()
  {
    Application.Run(new Form1());
  }

  // Declare a new memory stream.
  MemoryStream userInput = new MemoryStream();

  // Save the content of RichTextBox1 to the memory stream, 
  // appending a LineFeed character. 
  private void Button1_Click(Object sender, EventArgs e)
  {
    RichTextBox1.SaveFile(userInput, RichTextBoxStreamType.PlainText);
    userInput.WriteByte(13);

    // Display the entire contents of the stream,
    // by setting its position to 0, to RichTextBox2.
    userInput.Position = 0;
    RichTextBox2.LoadFile(userInput, RichTextBoxStreamType.PlainText);
  }

  // Shows the use of a SaveFileDialog to save a MemoryStream to a file.
  private void Button2_Click(Object sender, EventArgs e)
  {
    // Set the properties on SaveFileDialog1 so the user is 
    // prompted to create the file if it doesn't exist 
    // or overwrite the file if it does exist.
    SaveFileDialog1.CreatePrompt = true;
    SaveFileDialog1.OverwritePrompt = true;

    // Set the file name to myText.txt, set the type filter
    // to text files, and set the initial directory to the 
    // MyDocuments folder.
    SaveFileDialog1.FileName = "myText";
    // DefaultExt is only used when "All files" is selected from 
    // the filter box and no extension is specified by the user.
    SaveFileDialog1.DefaultExt = "txt";
    SaveFileDialog1.Filter = 
      "Text files (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*.*";
    SaveFileDialog1.InitialDirectory = 
      Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments);

    // Call ShowDialog and check for a return value of DialogResult.OK,
    // which indicates that the file was saved. 
    DialogResult result = SaveFileDialog1.ShowDialog();
    Stream fileStream;

    if (result == DialogResult.OK)
    {
      // Open the file, copy the contents of memoryStream to fileStream,
      // and close fileStream. Set the memoryStream.Position value to 0 
      // to copy the entire stream. 
      fileStream = SaveFileDialog1.OpenFile();
      userInput.Position = 0;
      userInput.WriteTo(fileStream);
      fileStream.Close();
    }
  }
}
Imports System.Drawing
Imports System.IO
Imports System.Windows.Forms

Partial Public Class Form1
  Inherits Form

  Friend WithEvents RichTextBox1 As RichTextBox
  Friend WithEvents Button1 As Button
  Friend WithEvents RichTextBox2 As RichTextBox
  Friend WithEvents Button2 As Button
  Friend WithEvents SaveFileDialog1 As SaveFileDialog

  Public Sub New()
    MyBase.New()
    Me.RichTextBox1 = New RichTextBox
    Me.Button1 = New Button
    Me.RichTextBox2 = New RichTextBox
    Me.Button2 = New Button
    Me.SaveFileDialog1 = New SaveFileDialog
    Me.SuspendLayout()
    Me.RichTextBox1.Location = New Point(24, 64)
    Me.RichTextBox1.Name = "RichTextBox1"
    Me.RichTextBox1.TabIndex = 0
    Me.RichTextBox1.Text = "Type something here."
    Me.Button1.Location = New Point(96, 16)
    Me.Button1.Name = "Button1"
    Me.Button1.Size = New Size(96, 24)
    Me.Button1.TabIndex = 1
    Me.Button1.Text = "Save To Stream"
    Me.RichTextBox2.Location = New Point(152, 64)
    Me.RichTextBox2.Name = "RichTextBox2"
    Me.RichTextBox2.TabIndex = 3
    Me.RichTextBox2.Text = "It will be added to the stream and appear here."
    Me.Button2.Location = New Point(104, 200)
    Me.Button2.Name = "Button2"
    Me.Button2.Size = New Size(88, 32)
    Me.Button2.TabIndex = 4
    Me.Button2.Text = "Save Stream To File"
    Me.ClientSize = New Size(292, 266)
    Me.Controls.Add(Me.Button2)
    Me.Controls.Add(Me.RichTextBox2)
    Me.Controls.Add(Me.Button1)
    Me.Controls.Add(Me.RichTextBox1)
    Me.Name = "Form1"
    Me.Text = "Form1"
    Me.ResumeLayout(False)

  End Sub

  Public Shared Sub Main()
    Application.Run(New Form1)
  End Sub

  ' Declare a new memory stream.
  Dim userInput As New MemoryStream

  ' Save the content of RichTextBox1 to the memory stream, appending
  'a LineFeed character. 
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As EventArgs) Handles Button1.Click
    RichTextBox1.SaveFile(userInput, RichTextBoxStreamType.PlainText)
    userInput.WriteByte(13)

    ' Display the entire contents of the stream,
    ' by setting its position to 0, to RichTextBox2.
    userInput.Position = 0
    RichTextBox2.LoadFile(userInput, RichTextBoxStreamType.PlainText)
  End Sub

  ' Shows the use of a SaveFileDialog to save a MemoryStream to a file.
  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As EventArgs) Handles Button2.Click

    ' Set the properties on SaveFileDialog1 so the user is 
    ' prompted to create the file if it doesn't exist 
    ' or overwrite the file if it does exist.
    SaveFileDialog1.CreatePrompt = True
    SaveFileDialog1.OverwritePrompt = True

    ' Set the file name to myText.txt, set the type filter
    ' to text files, and set the initial directory to the 
    ' MyDocuments folder.
    SaveFileDialog1.FileName = "myText"
    ' DefaultExt is only used when "All files" is selected from 
    ' the filter box and no extension is specified by the user.
    SaveFileDialog1.DefaultExt = "txt"
    SaveFileDialog1.Filter = "Text files (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*.*"
    SaveFileDialog1.InitialDirectory = _
      Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments)

    ' Call ShowDialog and check for a return value of DialogResult.OK,
    ' which indicates that the file was saved. 
    Dim result As DialogResult = SaveFileDialog1.ShowDialog()
    Dim fileStream As Stream

    If (result = DialogResult.OK) Then
      ' Open the file, copy the contents of memoryStream to fileStream,
      ' and close fileStream. Set the memoryStream.Position value to 0 to 
      ' copy the entire stream. 
      fileStream = SaveFileDialog1.OpenFile()
      userInput.Position = 0
      userInput.WriteTo(fileStream)
      fileStream.Close()
    End If
  End Sub

End Class

Dotyczy