StatusBar.StatusBarPanelCollection.ICollection.SyncRoot Właściwość

Definicja

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do kolekcji.Gets an object that can be used to synchronize access to the collection.

property System::Object ^ System::Collections::ICollection::SyncRoot { System::Object ^ get(); };
object System.Collections.ICollection.SyncRoot { get; }
System.Collections.ICollection.SyncRoot
 ReadOnly Property SyncRoot As Object Implements ICollection.SyncRoot

Wartość właściwości

Obiekt używany do synchronizowania dostępu do kolekcji.The object used to synchronize access to the collection.

Implementuje

Dotyczy