FrameworkContentElement.BeginInit Metoda

Definicja

Wywoływana przed zainicjowaniem elementu.Called before an element is initialized.

public:
 virtual void BeginInit();
public virtual void BeginInit ();
abstract member BeginInit : unit -> unit
override this.BeginInit : unit -> unit
Public Overridable Sub BeginInit ()

Implementuje

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Zastąp tę metodę, aby zapewnić specjalną obsługę, która powinna wystąpić przed zainicjowaniem elementu podczas procesu ładowania elementu.Override this method to provide special handling that should occur before your element is initialized during the element loading process.

Implementacja powinna wywołać implementację podstawową, ponieważ implementacja podstawowa (domyślna) ustawia pewne flagi wewnętrzne, aby śledzić inicjalizację.Your implementation should call the base implementation, because the base (default) implementation sets some internal flags to keep track of initialization.

Implementacja podstawowa zgłosi wyjątek, jeśli BeginInit() jest wywoływana więcej niż jeden raz w tym samym elemencie przed osiągnięciem EndInit().The base implementation will throw an exception if BeginInit() is called more than one time on the same element prior to reaching EndInit().

Dotyczy