FrameworkContentElement.Initialized Zdarzenie

Definicja

Występuje po zainicjowaniu tego FrameworkContentElement.Occurs when this FrameworkContentElement is initialized. Jest to takie samo, jak w przypadku, gdy wartość właściwości IsInitialized zmienia się z false (lub niezdefiniowany) na true.This coincides with cases where the value of the IsInitialized property changes from false (or undefined) to true.

public:
 event EventHandler ^ Initialized;
public event EventHandler Initialized;
member this.Initialized : EventHandler 
Public Custom Event Initialized As EventHandler 

Uwagi

To zdarzenie zostanie wywołane przy każdym wywołaniu metody EndInit lub OnInitialized.This event will be raised whenever the EndInit or OnInitialized methods are called. Wywołania tych metod mogą zostać wykonane przez zamierzony kod lub proces ładowania Extensible Application Markup Language (XAML)Extensible Application Markup Language (XAML).Calls to these methods could have been made by deliberate code, or by the Extensible Application Markup Language (XAML)Extensible Application Markup Language (XAML) loading process.

Dotyczy