FrameworkElement.FlowDirection Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia kierunek, w jakim tekst i inne elementy interfejs użytkownika (UI)user interface (UI) będą przepływać w obrębie dowolnego elementu nadrzędnego, który kontroluje ich układ.Gets or sets the direction that text and other interfejs użytkownika (UI)user interface (UI) elements flow within any parent element that controls their layout.

public:
 property System::Windows::FlowDirection FlowDirection { System::Windows::FlowDirection get(); void set(System::Windows::FlowDirection value); };
[System.Windows.Localizability(System.Windows.LocalizationCategory.None)]
public System.Windows.FlowDirection FlowDirection { get; set; }
member this.FlowDirection : System.Windows.FlowDirection with get, set
Public Property FlowDirection As FlowDirection

Wartość właściwości

Kierunek, w którym tekst i inne elementy Interfejs użytkownikaUI są przepływem w obrębie elementu nadrzędnego, jako wartość wyliczenia.The direction that text and other Interfejs użytkownikaUI elements flow within their parent element, as a value of the enumeration. Wartością domyślną jest LeftToRight.The default value is LeftToRight.

Atrybuty

Uwagi

Użycie właściwości zależności ustawia FlowDirection w tym elemencie.The dependency property usage sets the FlowDirection on this element. Ze względu na dziedziczenie wartości właściwości ustawienie FlowDirection w elemencie może potencjalnie ustawiać FlowDirection na wszystkich elementach podrzędnych, które nie zostały ustawione FlowDirection lokalnie lub mimo innych metod, takich jak style.Because of property value inheritance, setting FlowDirection on an element can potentially set FlowDirection on all child elements that did not set FlowDirection locally or though other means such as styles.

Ta właściwość nie jest ustawiana automatycznie jako część informacji o kulturze aplikacji, ponieważ element może zawierać zawartość niekonieczną do przestrzegania ogólnego kierunku przepływu implikowanego przez informacje o kulturze.This property is not automatically set as part of any application culture information, because an element might contain content that is not necessarily intended to obey the general flow direction implied by the culture information. Aby uzyskać więcej informacji na temat zagadnień związanych z globalizacją, zobacz globalizacja dla WPF.For more information on globalization considerations, see Globalization for WPF.

Ta właściwość ma zdefiniowany akcesor środowisko uruchomieniowe języka wspólnego (CLR)common language runtime (CLR) właściwości, więc działa jako właściwość zależności.This property has a defined środowisko uruchomieniowe języka wspólnego (CLR)common language runtime (CLR) property accessor, so it functions as a dependency property. Jest to jednak również zarejestrowane jako dołączone, więc może również działać jako dołączona właściwość.However, it is also registered as attached, so it can also function as an attached property. Dołączona Rejestracja polega głównie na tym, że dziedziczenie wartości właściwości jest obsługiwane, ale właściwość może być również używana jako właściwość dołączona true.The attached registration is mainly so that property value inheritance is supported, but the property can also be used as a true attached property. Użycie dołączonej właściwości ma zastosowanie tylko wtedy, gdy obiekt, dla którego zamierzasz ustawić kierunek przepływu, ma FrameworkElement element nadrzędny, który go wykonuje, nie należy do FrameworkElementi nie ma jeszcze zdefiniowanej bezpośrednio właściwości FlowDirection.The attached property usage is only relevant if the object you intend to set the flow direction on has a FrameworkElement parent element that performs layout upon it, is itself not a FrameworkElement, and does not already have a more directly defined FlowDirection property. (Niektóre klasy dokumentu przepływu, takie jak Block i Inline definiują własne FlowDirection, a ta właściwość może również ustawiać kierunek przepływu.(Some of the flow document classes such as Block and Inline define their own FlowDirection, and this property can also set the flow direction. Wartość właściwości jest odczytywana przez hosta zawartości ostatecznej bez konieczności użycia dołączonej właściwości.)The property value is then read by the eventual content host without requiring attached property usage.)

Użycie atrybutu języka XAMLXAML Attribute Usage

<Object FlowDirection= "FlowDirection"/><object FlowDirection="FlowDirection"/>

Użycie tekstu w języku XAMLXAML Text Usage

Tę właściwość można również ustawić dla klas, które nie FrameworkElement klas pochodnych, przy użyciu następującego XAMLXAML dołączonej właściwości:This property can also be set on classes that are not FrameworkElement derived classes, by the following XAMLXAML attached property usage:

< object FrameworkElement.FlowDirection= "FlowDirection"/>< object FrameworkElement.FlowDirection="FlowDirection"/>

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field FlowDirectionProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true AffectsMeasure, AffectsParentArrange, InheritsAffectsMeasure, AffectsParentArrange, Inherits

Ta właściwość jest właściwością zależności i dołączoną właściwością; Zobacz uwagi.This property is both a dependency property and an attached property; see Remarks.

Dotyczy