Manipulator2D Struktura

Definicja

Reprezentuje Manipulator 2D w czasie.Represents a 2D manipulator at an instant in time.

public value class Manipulator2D
public struct Manipulator2D
type Manipulator2D = struct
Public Structure Manipulator2D
Dziedziczenie
Manipulator2D

Konstruktory

Manipulator2D(Int32, Single, Single)

Tworzy nowy Manipulator2D obiekt o określonych właściwościach.Creates a new Manipulator2D object with the specified properties.

Właściwości

Id

Pobiera lub ustawia unikatowy identyfikator dla tego Manipulator2D obiektu.Gets or sets the unique ID for this Manipulator2D object.

X

Pobiera lub ustawia współrzędną x tego Manipulator2D obiektu.Gets or sets the x-coordinate of this Manipulator2D object.

Y

Pobiera lub ustawia współrzędną y tego Manipulator2D obiektu.Gets or sets the y-coordinate of this Manipulator2D object.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy Manipulator2D ten obiekt ma taką samą wartość jak określony Manipulator2D obiekt.Determines whether this Manipulator2D object has the same value as the specified Manipulator2D object.

GetHashCode()

Zwraca kod skrótu dla tego wystąpienia.Returns the hash code for this instance.

Operatory

Equality(Manipulator2D, Manipulator2D)

Określa, czy dwa Manipulator2D określone obiekty mają tę samą wartość.Determines whether two specified Manipulator2D objects have the same value.

Inequality(Manipulator2D, Manipulator2D)

Określa, czy dwa Manipulator2D określone obiekty mają różne wartości.Determines whether two specified Manipulator2D objects have different values.

Dotyczy