Stylus.StylusButtonUp Zdarzenie dołączone

Definicja

Występuje, gdy użytkownik zwolni jeden z przycisków na pióro.Occurs when the user releases one of the buttons on the stylus.

see AddStylusButtonUpHandler, and RemoveStylusButtonUpHandler
see AddStylusButtonUpHandler, and RemoveStylusButtonUpHandler
see AddStylusButtonUpHandler, and RemoveStylusButtonUpHandler

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób kopiowania zaznaczonego tekstu, gdy użytkownik zwolni przycisk beczki pióra.The following example demonstrates how to copy the selected text when the user releases the barrel button on a stylus. W tym przykładzie przyjęto założenie TextBox , textBox1że istnieje wywołana i StylusButtonUp że zdarzenie jest połączone z obsługą zdarzeń.This example assumes that there is a TextBox called textBox1, and that the StylusButtonUp event is connected to the event handlers.

void textbox1_StylusButtonUp(object sender, StylusButtonEventArgs e)
{
  if (e.StylusButton.Guid != StylusPointProperties.BarrelButton.Id)
  {
    return;
  }

  if (textbox1.SelectedText == "")
  {
    return;
  }

  Clipboard.SetDataObject(textbox1.SelectedText);
}
Private Sub textbox1_StylusButtonUp(ByVal sender As Object, ByVal e As StylusButtonEventArgs) _
  Handles textbox1.StylusButtonUp

  If e.StylusButton.Guid <> StylusPointProperties.BarrelButton.Id Then
    Return
  End If

  If textbox1.SelectedText = "" Then
    Return
  End If

  Clipboard.SetDataObject(textbox1.SelectedText)

End Sub

Uwagi

To jest dołączone zdarzenie.This is an attached event. WPFWPFimplementuje dołączone zdarzenia jako zdarzenia kierowane.implements attached events as routed events. Dołączone zdarzenie to, zasadniczo, XAMLXAML pojęcie języka używane do odwoływania się do zdarzeń, które są obsługiwane na obiektach, które nie są same, definiują zdarzenia.An attached event is, fundamentally, a XAMLXAML language concept used to reference events that are handled on objects that do not, themselves, define events. WPFWPFDodatkowo rozszerza możliwości dołączonego zdarzenia, umożliwiając jego przechodzenie do trasy.further expands an attached event's capabilities, allowing it to traverse a route. Dołączone zdarzenia nie mają bezpośredniej składni obsługi w kodzie; Aby dołączyć procedury obsługi dla zdarzenia kierowanego w kodzie, użyj wskazanej metody dodawania * procedury obsługi.Attached events do not have a direct handling syntax in code; to attach handlers for a routed event in code, use a designated Add*Handler method. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Omówienie załączonych zdarzeń.For details, see Attached Events Overview.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field StylusButtonUpEvent
Strategia routinguRouting strategy PropagacjaBubbling
DelegateDelegate StylusButtonEventHandler

Dotyczy

Zobacz też