XamlParseException.KeyContext Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość klucza elementu w słowniku, w którym wystąpił wyjątek.Gets or sets the key value of the item in a dictionary where the exception occurred.

public:
 property System::Object ^ KeyContext { System::Object ^ get(); };
public object KeyContext { get; }
member this.KeyContext : obj
Public ReadOnly Property KeyContext As Object

Wartość właściwości

Object

Odpowiednia wartość XAML x:Key .The relevant XAML x:Key value.

Dotyczy

Zobacz też