XmlnsDictionary.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy XmlnsDictionary jest tylko do odczytu.Gets a value that indicates whether the XmlnsDictionary is read-only.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); };
public bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli słownik jest tylko do odczytu; w przeciwnym razie false.true if the dictionary is read-only; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

XmlnsDictionary jest tylko do odczytu po wywołaniu Seal.The XmlnsDictionary is read-only after Seal is called.

Dotyczy