XmlnsDictionary.SyncRoot Właściwość

Definicja

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do XmlnsDictionary.Gets an object that can be used to synchronize access to the XmlnsDictionary.

public:
 property System::Object ^ SyncRoot { System::Object ^ get(); };
public object SyncRoot { get; }
member this.SyncRoot : obj
Public ReadOnly Property SyncRoot As Object

Wartość właściwości

Obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do XmlnsDictionary.An object that can be used to synchronize access to the XmlnsDictionary.

Implementuje

Dotyczy