AnimationException.Clock Właściwość

Definicja

Pobiera zegar, który generuje wartości animowane.Gets the clock that generates the animated values.

public:
 property System::Windows::Media::Animation::AnimationClock ^ Clock { System::Windows::Media::Animation::AnimationClock ^ get(); };
public System.Windows.Media.Animation.AnimationClock Clock { get; }
member this.Clock : System.Windows.Media.Animation.AnimationClock
Public ReadOnly Property Clock As AnimationClock

Wartość właściwości

Zegar, który generuje wartości animowane.The clock that generates the animated values.

Dotyczy