PointKeyFrameCollection.IsSynchronized Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do kolekcji jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value that indicates whether access to the collection is synchronized (thread-safe).

public:
 property bool IsSynchronized { bool get(); };
public bool IsSynchronized { get; }
member this.IsSynchronized : bool
Public ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli dostęp do kolekcji zostanie zsynchronizowany (bezpieczny wątkowo); w przeciwnym razie false .true if access to the collection is synchronized (thread-safe); otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Wyliczanie w kolekcji nie jest wewnętrznie procedurą odporną na wielowątkowość.Enumerating through a collection is intrinsically not a thread-safe procedure. Nawet w przypadku synchronizacji kolekcji inne wątki mogą nadal modyfikować kolekcję, co powoduje zgłoszenie wyjątku przez moduł wyliczający.Even when a collection is synchronized, other threads could still modify the collection, which causes the enumerator to throw an exception. Aby zagwarantować bezpieczeństwo wątków podczas wyliczania, można zablokować kolekcję podczas całego procesu wyliczania albo rejestrować wyjątki wynikłe ze zmian wprowadzanych przez inne wątków.To guarantee thread safety during enumeration, you can either lock the collection during the entire enumeration or catch the exceptions resulting from changes made by other threads.

Dotyczy