SingleKeyFrameCollection.FreezeCore(Boolean) Metoda

Definicja

Powoduje, że to SingleKeyFrameCollection wystąpienie jest tylko do odczytu lub określa, czy może być tylko do odczytu.Makes this instance of SingleKeyFrameCollection read-only or determines whether it can be made read-only.

protected:
 override bool FreezeCore(bool isChecking);
protected override bool FreezeCore (bool isChecking);
override this.FreezeCore : bool -> bool
Protected Overrides Function FreezeCore (isChecking As Boolean) As Boolean

Parametry

isChecking
Boolean

trueAby sprawdzić, czy to wystąpienie może być zamrożone; false aby zablokować to wystąpienie.true to check if this instance can be frozen; false to freeze this instance.

Zwraca

Jeśli isChecking ma wartość true, ta metoda true zwraca wartość, jeśli to wystąpienie może być tylko do odczytu false , lub jeśli nie może być tylko do odczytu.If isChecking is true, this method returns true if this instance can be made read-only, or false if it cannot be made read-only. Jeśli isChecking ma wartość false, ta metoda true zwraca wartość, jeśli to wystąpienie jest teraz tylko do false odczytu lub jeśli nie może być tylko do odczytu, z efektem ubocznym rozpoczętym dla zmiany stanu zamrożonego tego obiektu.If isChecking is false, this method returns true if this instance is now read-only, or false if it cannot be made read-only, with the side effect of having begun to change the frozen status of this object.

Dotyczy

Zobacz też