SingleKeyFrameCollection.Insert(Int32, SingleKeyFrame) Metoda

Definicja

SingleKeyFrame Wstawia do określonej lokalizacji w kolekcji.Inserts a SingleKeyFrame into a specific location within the collection.

public:
 void Insert(int index, System::Windows::Media::Animation::SingleKeyFrame ^ keyFrame);
public void Insert (int index, System.Windows.Media.Animation.SingleKeyFrame keyFrame);
member this.Insert : int * System.Windows.Media.Animation.SingleKeyFrame -> unit
Public Sub Insert (index As Integer, keyFrame As SingleKeyFrame)

Parametry

index
Int32

Pozycja indeksu, w której SingleKeyFrame jest wstawiany.The index position at which the SingleKeyFrame is inserted.

keyFrame
SingleKeyFrame

Obiekt SingleKeyFrame , który ma zostać wstawiony do kolekcji.The SingleKeyFrame object to insert in the collection.

Dotyczy