SingleKeyFrameCollection.RemoveAt(Int32) Metoda

Definicja

SingleKeyFrame Usuwa o określonej pozycji indeksu z kolekcji.Removes the SingleKeyFrame at the specified index position from the collection.

public:
 virtual void RemoveAt(int index);
public void RemoveAt (int index);
abstract member RemoveAt : int -> unit
override this.RemoveAt : int -> unit
Public Sub RemoveAt (index As Integer)

Parametry

index
Int32

Pozycja SingleKeyFrame indeksu do usunięcia.Index position of the SingleKeyFrame to be removed.

Implementuje

Dotyczy