TimelineCollection.Enumerator.Current Właściwość

Definicja

Pobiera wartość, która reprezentuje bieżący element w kolekcji.Gets a value that represents the current element in the collection.

public:
 property System::Windows::Media::Animation::Timeline ^ Current { System::Windows::Media::Animation::Timeline ^ get(); };
public System.Windows.Media.Animation.Timeline Current { get; }
member this.Current : System.Windows.Media.Animation.Timeline
Public ReadOnly Property Current As Timeline

Wartość właściwości

Bieżący element w kolekcji.The current element in the collection.

Implementuje

Dotyczy