GeometryCollection.IList.Contains(Object) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, Contains(Object)Zobacz.For a description of this member, see Contains(Object).

 virtual bool System.Collections.IList.Contains(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Contains;
bool IList.Contains (object value);
Function Contains (value As Object) As Boolean Implements IList.Contains

Parametry

value
Object

Object Aby zlokalizować GeometryCollectionw.The Object to locate in the GeometryCollection.

Zwraca

trueJeśli znajduje się GeometryCollectionw; w przeciwnym razie, false. Objecttrue if the Object is found in the GeometryCollection; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, GeometryCollection gdy wystąpienie jest rzutowane IList do interfejsu.It can be used only when the GeometryCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy

Zobacz też