GeneralTransform2DTo3D.TryTransform(Point, Point3D) Metoda

Definicja

Podejmuje próbę przekształcenia określonego punktu i zwraca wartość wskazującą, czy transformacja zakończyła się pomyślnie.Attempts to transform the specified point and returns a value that indicates whether the transformation was successful.

public:
 bool TryTransform(System::Windows::Point inPoint, [Runtime::InteropServices::Out] System::Windows::Media::Media3D::Point3D % result);
public bool TryTransform (System.Windows.Point inPoint, out System.Windows.Media.Media3D.Point3D result);
member this.TryTransform : System.Windows.Point * Point3D -> bool
Public Function TryTransform (inPoint As Point, ByRef result As Point3D) As Boolean

Parametry

inPoint
Point

Punkt do przekształcenia.The point to transform.

result
Point3D

Wynik transformacji inPoint.The result of transforming inPoint.

Zwraca

true, jeśli inPoint został przekształcony; w przeciwnym razie false.true if inPoint was transformed; otherwise, false.

Uwagi

W przeciwieństwie do metody Transform ta metoda nie zgłasza wyjątku, jeśli transformacja nie powiedzie się.Unlike the Transform method, this method does not throw an exception if the transformation is unsuccessful.

TryTransform wprowadzono w .NET Framework wersji 3,5.TryTransform is introduced in the .NET Framework version 3.5. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wersje i zależności.For more information, see Versions and Dependencies.

Dotyczy