GeneralTransform3DCollection.Remove(GeneralTransform3D) Metoda

Definicja

GeneralTransform3D Usuwa obiekt z kolekcji.Deletes a GeneralTransform3D object from the collection.

public:
 virtual bool Remove(System::Windows::Media::Media3D::GeneralTransform3D ^ value);
public bool Remove (System.Windows.Media.Media3D.GeneralTransform3D value);
abstract member Remove : System.Windows.Media.Media3D.GeneralTransform3D -> bool
override this.Remove : System.Windows.Media.Media3D.GeneralTransform3D -> bool
Public Function Remove (value As GeneralTransform3D) As Boolean

Parametry

value
GeneralTransform3D

Obiekt do usunięcia.The object to remove.

Zwraca

trueJeśli value został pomyślnie usunięty; falsew przeciwnym razie.true if value was successfully deleted; otherwise, false.

Implementuje

Wyjątki

Kolekcja jest tylko do odczytu.The collection is read-only.

—lub—-or-

Kolekcja ma stały rozmiar.The collection has a fixed size.

Uwagi

Removewprowadzono w .NET Framework w wersji 3,5.Remove is introduced in the .NET Framework version 3.5. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wersje i zależności.For more information, see Versions and Dependencies.

Dotyczy

Zobacz też