GeneralTransform3DCollection.ICollection<GeneralTransform3D>.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, IsReadOnlyZobacz.For a description of this member, see IsReadOnly.

property bool System::Collections::Generic::ICollection<System::Windows::Media::Media3D::GeneralTransform3D>::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.Generic.ICollection<System.Windows.Media.Media3D.GeneralTransform3D>.IsReadOnly { get; }
System.Collections.Generic.ICollection<System.Windows.Media.Media3D.GeneralTransform3D>.IsReadOnly
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements ICollection(Of GeneralTransform3D).IsReadOnly

Wartość właściwości

trueJeśli jest GeneralTransform3DCollection tylko do odczytu; falsew przeciwnym razie.true if the GeneralTransform3DCollection is read-only; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, GeneralTransform3DCollection gdy wystąpienie jest rzutowane ICollection<T> do interfejsu.It can be used only when the GeneralTransform3DCollection instance is cast to an ICollection<T> interface.

ICollection<GeneralTransform3D>.IsReadOnlywprowadzono w .NET Framework w wersji 3,5.ICollection<GeneralTransform3D>.IsReadOnly is introduced in the .NET Framework version 3.5. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wersje i zależności.For more information, see Versions and Dependencies.

Dotyczy