GeneralTransform3DCollection.IList.IsFixedSize Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, IsFixedSizeZobacz.For a description of this member, see IsFixedSize.

property bool System::Collections::IList::IsFixedSize { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsFixedSize { get; }
System.Collections.IList.IsFixedSize
 ReadOnly Property IsFixedSize As Boolean Implements IList.IsFixedSize

Wartość właściwości

trueJeśli ma stały rozmiar; falsew przeciwnym razie. GeneralTransform3DCollectiontrue if the GeneralTransform3DCollection has a fixed size; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, GeneralTransform3DCollection gdy wystąpienie jest rzutowane IList do interfejsu.It can be used only when the GeneralTransform3DCollection instance is cast to an IList interface.

IList.IsFixedSizewprowadzono w .NET Framework w wersji 3,5.IList.IsFixedSize is introduced in the .NET Framework version 3.5. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wersje i zależności.For more information, see Versions and Dependencies.

Dotyczy