GeneralTransform3DCollection.IList.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz IsReadOnly.For a description of this member, see IsReadOnly.

property bool System::Collections::IList::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsReadOnly { get; }
member this.System.Collections.IList.IsReadOnly : bool
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements IList.IsReadOnly

Wartość właściwości

true, jeśli GeneralTransform3DCollection jest tylko do odczytu; w przeciwnym razie false.true if the GeneralTransform3DCollection is read-only; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie GeneralTransform3DCollection jest rzutowane na interfejs IList.It can be used only when the GeneralTransform3DCollection instance is cast to an IList interface.

IList.IsReadOnly wprowadzono w .NET Framework wersji 3,5.IList.IsReadOnly is introduced in the .NET Framework version 3.5. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wersje i zależności.For more information, see Versions and Dependencies.

Dotyczy