GeneralTransform3DCollection.IList.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, IsReadOnlyZobacz.For a description of this member, see IsReadOnly.

property bool System::Collections::IList::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsReadOnly { get; }
System.Collections.IList.IsReadOnly
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements IList.IsReadOnly

Wartość właściwości

trueJeśli jest GeneralTransform3DCollection tylko do odczytu; falsew przeciwnym razie.true if the GeneralTransform3DCollection is read-only; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, GeneralTransform3DCollection gdy wystąpienie jest rzutowane IList do interfejsu.It can be used only when the GeneralTransform3DCollection instance is cast to an IList interface.

IList.IsReadOnlywprowadzono w .NET Framework w wersji 3,5.IList.IsReadOnly is introduced in the .NET Framework version 3.5. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wersje i zależności.For more information, see Versions and Dependencies.

Dotyczy