ProjectionCamera.FarPlaneDistance Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość określającą odległość między kamerą w stosunku do odległej płaszczyzny aparatu.Gets or sets a value that specifies the distance from the camera of the camera's far clip plane.

public:
 property double FarPlaneDistance { double get(); void set(double value); };
public double FarPlaneDistance { get; set; }
member this.FarPlaneDistance : double with get, set
Public Property FarPlaneDistance As Double

Wartość właściwości

Podwójna, która określa odległość między kamerą w stosunku do odległej płaszczyzny aparatu.Double that specifies the distance from the camera of the camera's far clip plane.

Uwagi

Jeśli użytkownik nie określi wartości tej właściwości, jej wartość domyślna to dodatnia nieskończoność.If the user does not specify a value for this property, its value defaults to positive infinity.

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field FarPlaneDistanceProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true NoneNone

Dotyczy