Vector3D.X Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia X składnik tej Vector3D struktury.

public:
 property double X { double get(); void set(double value); };
public double X { get; set; }
member this.X : double with get, set
Public Property X As Double

Wartość właściwości

Double

Składnik X tej Vector3D struktury. Wartość domyślna to 0.

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak obliczyć iloczyn kropki dwóch Vector3D struktur. Pokazuje również, jak przypisać wartości do Vector3D struktury, gdy struktura jest zadeklarowana i po zadeklarowaniu struktury.

  // Calculates the Dot Product of two Vectors.

  // Declaring vector1 and initializing x,y,z values
  Vector3D vector1 = new Vector3D(20, 30, 40);

  // Declaring vector2 without initializing x,y,z values
  Vector3D vector2 = new Vector3D();

  // A Double to hold the result of the operation
  Double dotProduct;

  // Assigning values to vector2
  vector2.X = 45;
  vector2.Y = 70;
  vector2.Z = 80;

  // Calculating the dot product of vector1 and vector2
  dotProduct = Vector3D.DotProduct(vector1, vector2);

  // vectorResult is equal to (6200)
' Calculates the Dot Product of two Vectors.

' Declaring vector1 and initializing x,y,z values
Dim vector1 As New Vector3D(20, 30, 40)

' Declaring vector2 without initializing x,y,z values
Dim vector2 As New Vector3D()

' A Double to hold the result of the operation
Dim dotProduct As Double

' Assigning values to vector2
vector2.X = 45
vector2.Y = 70
vector2.Z = 80

' Calculating the dot product of vector1 and vector2
dotProduct = Vector3D.DotProduct(vector1, vector2)

' vectorResult is equal to (6200)

Dotyczy