PathFigure.IsClosed Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy te liczby są połączone jako pierwsze i ostatnie segmenty.

public:
 property bool IsClosed { bool get(); void set(bool value); };
public bool IsClosed { get; set; }
member this.IsClosed : bool with get, set
Public Property IsClosed As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true jeśli pierwsze i ostatnie segmenty tego rysunku są połączone; w przeciwnym razie , false. Wartość domyślna to false.

Uwagi

Informacje dotyczące właściwości zależności

Pole identyfikatora IsClosedProperty
Właściwości metadanych ustawione na true Brak

Dotyczy