PathSegmentCollection.Enumerator Struktura

Definicja

Obsługuje prostą iterację w PathSegmentCollection.Supports a simple iteration over a PathSegmentCollection.

public: value class PathSegmentCollection::Enumerator : System::Collections::Generic::IEnumerator<System::Windows::Media::PathSegment ^>
public struct PathSegmentCollection.Enumerator : System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Windows.Media.PathSegment>
type PathSegmentCollection.Enumerator = struct
    interface IEnumerator
    interface IEnumerator<PathSegment>
    interface IDisposable
Public Structure PathSegmentCollection.Enumerator
Implements IEnumerator(Of PathSegment)
Dziedziczenie
PathSegmentCollection.Enumerator
Implementuje

Uwagi

O ile nie zaznaczono inaczej, elementy członkowskie tej struktury działają dokładnie zgodnie IEnumerator z opisem w interfejsie.Except where noted, members of this structure behave exactly as described by the IEnumerator interface.

Właściwości

Current

Pobiera bieżący element PathSegmentCollectionz.Gets the current item in the PathSegmentCollection.

Metody

MoveNext()

Przesuwa moduł wyliczający do następnego elementu w kolekcji.Advances the enumerator to the next element in the collection.

Reset()

Resetuje moduł wyliczający do pozycji początkowej, która jest wcześniejsza niż pierwszy element w PathSegmentCollection.Resets the enumerator to its initial position, which is before the first item in the PathSegmentCollection.

Jawne implementacje interfejsu

IDisposable.Dispose()

Ten typ lub element członkowski obsługuje Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastrukturę i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This type or member supports the Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

IEnumerator.Current

Ten typ lub element członkowski obsługuje Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastrukturę i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This type or member supports the Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Dotyczy

Zobacz też