Rect.GetHashCode Metoda

Definicja

Tworzy kod skrótu dla prostokąta.Creates a hash code for the rectangle.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Zwraca

Kod skrótu dla bieżącej struktury Rect.A hash code for the current Rect structure.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać metody GetHashCode, aby uzyskać kod skrótu Rect.The following example shows how to use the GetHashCode method to get the hash code of a Rect.

private int getHashCodeExample()
{
  // Initialize new rectangle.
  Rect myRectangle = new Rect();

  // The Location property specifies the coordinates of the upper left-hand 
  // corner of the rectangle. 
  myRectangle.Location = new Point(10, 5);

  // Set the Size property of the rectangle with a width of 200
  // and a height of 50.
  myRectangle.Size = new Size(200, 50);
  
  // Get the hashcode of the rectangle.
  int returnHashCode = myRectangle.GetHashCode();

  return returnHashCode;

}

Uwagi

Ta metoda tworzy kod skrótu przy użyciu wartości właściwości X, Y, Widthi Height.This method creates a hash code by using the X, Y, Width, and Height property values.

Dotyczy