Rect.Parse(String) Metoda

Definicja

Tworzy nowy prostokąt na podstawie podanej reprezentacji w postaci ciągu.Creates a new rectangle from the specified string representation.

public:
 static System::Windows::Rect Parse(System::String ^ source);
public static System.Windows.Rect Parse (string source);
static member Parse : string -> System.Windows.Rect
Public Shared Function Parse (source As String) As Rect

Parametry

source
String

Ciąg reprezentujący prostokąt w postaci "x, y, Szerokość, Wysokość".The string representation of the rectangle, in the form "x, y, width, height".

Zwraca

Prostokątny.The resulting rectangle.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać metody Parse, aby przekonwertować ciąg reprezentujący prostokąt w strukturę Rect.The following example shows how to use the Parse method to convert a string representation of a rectangle into a Rect structure.

private Rect parseExample()
{

  // Converts a string representation of a Rect into a Rect structure
  // using the Parse static method.
  Rect resultRect = Rect.Parse("10,5, 200,50");

  return resultRect;

}
Private Function parseExample() As Rect

  ' Converts a string representation of a Rect into a Rect structure
  ' using the Parse static method.
  Dim resultRect As Rect = Rect.Parse("10,5, 200,50")

  Return resultRect

End Function

Dotyczy