Rect.Scale(Double, Double) Metoda

Definicja

Mnoży rozmiar bieżącego prostokąta przez określone wartości x i y.Multiplies the size of the current rectangle by the specified x and y values.

public:
 void Scale(double scaleX, double scaleY);
public void Scale (double scaleX, double scaleY);
member this.Scale : double * double -> unit
Public Sub Scale (scaleX As Double, scaleY As Double)

Parametry

scaleX
Double

Współczynnik skalowania w kierunku x.The scale factor in the x-direction.

scaleY
Double

Współczynnik skali w kierunku y.The scale factor in the y-direction.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak za pomocą metody Scale pomnożyć szerokość i wysokość prostokąta przez określoną wartość.The following example shows how to use the Scale method to multiply the width and height of a rectangle by the specified amount.

private Size scaleExample()
{
  // Initialize new rectangle.
  Rect myRectangle = new Rect();

  // The Location property specifies the coordinates of the upper left-hand 
  // corner of the rectangle. 
  myRectangle.Location = new Point(10, 5);

  // Set the Size property of the rectangle with a width of 200
  // and a height of 50.
  myRectangle.Size = new Size(200, 50);
 
  // The Scale method multiplies the size of the rectangle by the specified amount. 
  // myRectangle size changed from (200,50) to (4000,1500).
  myRectangle.Scale(20, 30);

  // Returns a size of 4000,1500.
  return myRectangle.Size;

}

Dotyczy

Zobacz też