Rect.IFormattable.ToString(String, IFormatProvider) Metoda

Definicja

Formatuje wartość bieżącego wystąpienia w określonym formacie.Formats the value of the current instance using the specified format.

 virtual System::String ^ System.IFormattable.ToString(System::String ^ format, IFormatProvider ^ provider) = IFormattable::ToString;
string IFormattable.ToString (string format, IFormatProvider provider);
Function ToString (format As String, provider As IFormatProvider) As String Implements IFormattable.ToString

Parametry

format
String

Format do użycia.The format to use.

—lub—-or- Odwołanie o wartości null (Nothing w Visual Basic) do użycia domyślnego formatu zdefiniowanego dla typu implementacji IFormattable.A null reference (Nothing in Visual Basic) to use the default format defined for the type of the IFormattable implementation.

provider
IFormatProvider

Dostawca służący do formatowania wartości.The provider to use to format the value.

—lub—-or- Odwołanie o wartości null (Nothing w Visual Basic), aby uzyskać informacje o formacie liczbowym z bieżących ustawień regionalnych systemu operacyjnego.A null reference (Nothing in Visual Basic) to obtain the numeric format information from the current locale setting of the operating system.

Zwraca

Reprezentacja prostokąta w postaci ciągu.A string representation of the rectangle.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie Rect jest rzutowane na interfejs IFormattable.It can be used only when the Rect instance is cast to an IFormattable interface.

Dotyczy

Zobacz też