UIElement.ClipToBounds Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy zawartość tego elementu (lub zawartość pochodząca z elementów podrzędnych tego elementu) ma być przycięta do rozmiaru elementu zawierającego.Gets or sets a value indicating whether to clip the content of this element (or content coming from the child elements of this element) to fit into the size of the containing element. Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

public:
 property bool ClipToBounds { bool get(); void set(bool value); };
public bool ClipToBounds { get; set; }
member this.ClipToBounds : bool with get, set
Public Property ClipToBounds As Boolean

Wartość właściwości

true, czy zawartość powinna być przycinana; w przeciwnym razie false.true if the content should be clipped; otherwise, false. Wartością domyślną jest false.The default value is false.

Uwagi

Dla elementów podrzędnych ClipToBounds ma różne skutki dla zachowań układu w zależności od tego, czy wysokość i Szerokość elementu nadrzędnego są określane przez Height / Width lub MaxHeight / MaxWidth.For child elements, ClipToBounds has different effects on layout behaviors depending on whether the height and width of the parent element are being determined by Height / Width or MaxHeight / MaxWidth. MaxHeight / MaxWidth elementu nadrzędnego są zawsze przestrzegane bez względu na wartość ClipToBounds i efektywne przycinanie będzie zawsze przycinać zawartość na podstawie tych wartości maksymalnych.MaxHeight / MaxWidth of the parent element are always respected regardless of the value of ClipToBounds and the effective clipping will always clip the content based on these maximums. Ustawienia Width / Heightnadrzędnego nie będą obcinać zawartości, gdy ClipToBounds jest false, ale zawartość będzie obcinana, jeśli ClipToBounds jest true.The parent's Height / Width settings will not clip the content when ClipToBounds is false, but will clip the content if ClipToBounds is true.

Należy pamiętać, że false jest ogólnym zachowaniem zaimplementowanym w klasie UIElement.Note that defaulting to false is the general behavior as implemented in the UIElement class. Istnieje możliwość, że każdy element, który pochodzi od UIElement przesłania metadane właściwości zależności dla tej właściwości w tym wystąpieniu do domyślnego true zamiast tego.It is possible for any given element that derives from UIElement to override the dependency property metadata for this property in that instance to default to true instead. Niektóre istniejące klasy pochodne przesłaniają te metadane i/lub dostosowują wartość domyślną właściwości zależności.Several existing derived classes override this metadata and/or adjust the dependency property default value.

InkCanvas, InkPresenteri Popup każdy przesłania wartość domyślną do true.InkCanvas, InkPresenter, and Popup each override the default value to be true.

FrameworkElement przesłania metadane dla tej właściwości zależności.FrameworkElement overrides the metadata for this dependency property. W FrameworkElement wyznaczyć tę właściwość, aby zezwalać na dziedziczenie wartości właściwości (Inherits jest true w metadanych).Specifically, FrameworkElement designates this property to allow property value inheritance (Inherits is true in metadata). Dziedziczenie wartości właściwości w tym kontekście oznacza, że jeśli istnieją elementy podrzędne bez żadnej innej wartości ClipToBounds przypisane za pośrednictwem wartości lokalnych lub stylów, wartość najbliższego elementu nadrzędnego z tą wartością (ponownie, w stylach, wartości domyślne lub wartość lokalna), a następnie wartość z elementu nadrzędnego zostanie przypisana do wszystkich nieprzypisanych elementów podrzędnych przez system właściwości.Property value inheritance in this context means that if there are child elements with no other value for ClipToBounds assigned through local values or styles, the value of the nearest parent element with this value assigned (again, either in styles, by default values, or a locally value), then the value from the parent element will be assigned to all unassigned child elements by the property system. W tym przypadku można określić, czy zezwolić na przycinanie elementów w elemencie głównym, a ta wartość zostanie zastosowana do wszystkich elementów podrzędnych, które nie zostały przypisane do nich jako false.In practice this means that you can specify whether to allow clip to bounds at the root element, and that value will propagate to all child elements that have not specifically assigned it as false.

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field ClipToBoundsProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true NoneNone

Dotyczy

Zobacz też