UIElement.DragLeave Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy system wejściowy zgłosi bazowe zdarzenie przeciągania przy użyciu tego elementu jako punktu początkowego przeciągania.Occurs when the input system reports an underlying drag event with this element as the drag origin.

public:
 event System::Windows::DragEventHandler ^ DragLeave;
public event System.Windows.DragEventHandler DragLeave;
member this.DragLeave : System.Windows.DragEventHandler 
Public Custom Event DragLeave As DragEventHandler 

Uwagi

To zdarzenie tworzy alias dla DragDrop.DragLeave dołączonego zdarzenia dla tej klasy, tak że UIElement.DragLeave jest częścią listy składowych klasy, gdy UIElement jest dziedziczona jako element podstawowy.This event creates an alias for the DragDrop.DragLeave attached event for this class so that UIElement.DragLeave is part of the class members list when UIElement is inherited as a base element. Programy obsługi zdarzeń dołączone do zdarzenia DragLeave są dołączone do bazowego DragDrop.DragLeave dołączonego zdarzenia i odbierają to samo wystąpienie danych zdarzenia.Event handlers that are attached to the DragLeave event are attached to the underlying DragDrop.DragLeave attached event and receive the same event data instance.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field DragLeaveEvent
Strategia routinguRouting strategy PropagacjaBubbling
DelegateDelegate DragEventHandler
  • Odpowiednie zdarzenie tunelowania jest PreviewDragLeave.The corresponding tunneling event is PreviewDragLeave.

  • Zastąp OnDragLeave, aby zaimplementować obsługę klasy dla tego zdarzenia w klasach pochodnych.Override OnDragLeave to implement class handling for this event in derived classes.

Dotyczy

Zobacz też