UIElement.PreviewMouseRightButtonUp Zdarzenie

Definicja

Występuje po udostępnieniu prawego przycisku myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tym elementem.Occurs when the right mouse button is released while the mouse pointer is over this element.

public:
 virtual event System::Windows::Input::MouseButtonEventHandler ^ PreviewMouseRightButtonUp;
public event System.Windows.Input.MouseButtonEventHandler PreviewMouseRightButtonUp;
member this.PreviewMouseRightButtonUp : System.Windows.Input.MouseButtonEventHandler 
Public Custom Event PreviewMouseRightButtonUp As MouseButtonEventHandler 

Implementuje

Uwagi

Mimo że to zdarzenie jest kierowane do trasy tunelowania za pośrednictwem drzewa elementu, faktycznie jest to bezpośrednie kierowane zdarzenie, które jest zgłaszane i ponownie zgłaszane w drzewie elementów przez każdy UIElement.Although this routed event seems to follow a tunneling route through an element tree, it actually is a direct routed event that is raised and reraised along the element tree by each UIElement.

To zdarzenie jest jednym z kilku pokrewnych zdarzeń, które raportują charakterystyczne dla przycisku myszy informacje o podstawowym zdarzeniu Mouse.PreviewMouseUp, czyli dołączone zdarzenie przetwarzane przez każdy element w marszrucie zdarzeń.This event is one of several related events that report the mouse-button specifics of an underlying Mouse.PreviewMouseUp event, which is an attached event that is processed by each element along an event route.

Dane zdarzenia tego zdarzenia ujawniają dane zdarzenia bazowego zdarzenia Mouse.PreviewMouseUp.The event data of this event exposes the event data of the underlying Mouse.PreviewMouseUp event. Jeśli to zdarzenie jest oznaczone jako obsługiwane wzdłuż trasy zdarzenia, są nadal wywoływane zdarzenia dotyczące przycisku myszy. Jednak programy obsługi zdarzeń dla przycisku myszy muszą być dodawane jawnie wywołując AddHandler, z opcją obsługi zdarzeń, które są już oznaczone jako obsługiwane, aby były detektorami zdarzenia.If that event is marked as handled along the event route, the mouse-button specific events are still raised; however, handlers of the mouse-button specific events must be added by explicitly calling AddHandler, with the option to handle events that are already marked as handled, in order to be listeners to the event. Jeśli zostanie zaznaczone PreviewMouseRightButtonUp obsługiwane, oznacza to, że Mouse.PreviewMouseUp obsługiwane dla wszystkich dalszych odbiorników wzdłuż trasy, a wszystkie powiązane zdarzenia.If you mark PreviewMouseRightButtonUp handled, you are essentially marking Mouse.PreviewMouseUp handled for all further listeners along the route, and on all related events.

Koncepcyjnie, pomyśl o tym zdarzeniu (i innych zdarzeniach myszy na UIElement) jako "usługi" (z definicją usługi dostarczoną przez klasę Mouse).Conceptually, think of this event (and other mouse-button events on UIElement) to be a mouse "service" (with the service definition provided by the Mouse class). Zdarzenie dodaje wygodę niezbędną do sprawdzania, czy Stany przycisków myszy (w górę i w dół) oryginalnych zdarzeń myszy w danych zdarzenia.The event adds the convenience of not needing to check the mouse button states (left-right, up-down) of the original mouse events in the event data. W przypadku bardziej zaawansowanych scenariuszy, takich jak sprawdzanie Stanów przycisków niestandardowych, może być konieczne użycie interfejsów API w klasie Mouse, a nie na UIElement.For more advanced scenarios, such as checking for states of non-standard buttons, you might need to use the APIs on the Mouse class rather than those on UIElement.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field PreviewMouseRightButtonUpEvent
Strategia routinguRouting strategy DirectDirect
DelegateDelegate MouseButtonEventHandler

Dotyczy

Zobacz też