XContainer.Nodes Metoda

Definicja

Zwraca kolekcję węzłów podrzędnych tego elementu lub dokumentu w kolejności dokumentu.Returns a collection of the child nodes of this element or document, in document order.

public:
 System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Xml::Linq::XNode ^> ^ Nodes();
public System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Xml.Linq.XNode> Nodes ();
member this.Nodes : unit -> seq<System.Xml.Linq.XNode>
Public Function Nodes () As IEnumerable(Of XNode)
Public Iterator Function Nodes () As IEnumerable(Of XNode)

Zwraca

IEnumerable<T> XNode zawierający zawartość tego XContainerw kolejności dokumentu.An IEnumerable<T> of XNode containing the contents of this XContainer, in document order.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy drzewo XML z różnymi typami węzłów.The following example creates an XML tree with a variety of types of nodes. Następnie wysyła zapytanie do tej metody osi, aby wyliczyć i wydrukować węzły.It then queries this axis method to enumerate and print the nodes.

XElement xmlTree = new XElement("Root", 
  new XElement("Child1", 1), 
  new XElement("Child2", 2), 
  new XComment("a comment"), 
  new XElement("Child3", 3), 
  new XElement("Child4", 4), 
  new XText("mixed content"), 
  new XElement("Child5", 5) 
); 
IEnumerable<XNode> nodes = 
  from nd in xmlTree.Nodes() 
  select nd; 
foreach (XNode node in nodes) 
  Console.WriteLine(node); 
Dim xmlTree As XElement = _  
    <Root> 
      <Child1>1</Child1> 
      <Child2>2</Child2> 
      <!--a comment--> 
      <Child3>3</Child3> 
      <Child4>4</Child4>mixed content<Child5>5</Child5> 
      </Root> 
 
Dim nodes = From nd In xmlTree.Nodes() _ 
      Select nd 
 
For Each node In nodes 
  Console.WriteLine(node) 
Next 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

<Child1>1</Child1> 
<Child2>2</Child2> 
<!--a comment--> 
<Child3>3</Child3> 
<Child4>4</Child4> 
mixed content 
<Child5>5</Child5> 

Poniższy przykład tworzy drzewo XML, który zawiera różne typy węzłów.The following example creates an XML tree that contains a variety of types of nodes. Następnie wylicza fragmenty drzewa, drukując typy węzłów.It then enumerates through portions of the tree, printing the node types.

XDocument xmlTree = new XDocument( 
  new XComment("a comment"), 
  new XProcessingInstruction("xml-stylesheet", "type=\"text/xsl\" href=\"hello.xsl\""), 
  new XElement("Root", 
    new XAttribute("Att", "attContent"), 
    new XElement("Child1", 
      new XCData("CDATA content") 
    ), 
    new XElement("Child2", 
      new XText("Text content") 
    ) 
  ) 
); 
 
foreach (XNode node in xmlTree.Nodes()) 
{ 
  Console.WriteLine(node.NodeType); 
  if (node.NodeType == XmlNodeType.Element) 
  { 
    foreach (XAttribute att in ((XElement)node).Attributes()) 
      Console.WriteLine(att.NodeType); 
    foreach (XNode node2 in ((XElement)node).Nodes()) 
    { 
      Console.WriteLine(node2.NodeType); 
      if (node2.NodeType == XmlNodeType.Element) 
        foreach (XNode node3 in ((XElement)node2).Nodes()) 
          Console.WriteLine(node3.NodeType); 
    } 
  } 
} 
Dim xmlTree As XDocument = _  
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
  <!--a comment--> 
  <?xml-stylesheet type='text/xsl' href='hello.xsl'?> 
  <Root Att="attContent"> 
    <Child1><![CDATA[CDATA content]

Uwagi

Należy pamiętać, że zawartość nie zawiera atrybutów.Note that the content does not include attributes. W LINQ do XMLLINQ to XMLatrybuty nie są traktowane jako węzły drzewa.In LINQ do XMLLINQ to XML, attributes are not considered to be nodes of the tree. Są to pary nazw/wartości skojarzone z elementem.They are name/value pairs associated with an element.

Ta metoda używa odroczonego wykonania.This method uses deferred execution.

Dotyczy

Zobacz też