System.Xml.Linq Przestrzeń nazw

Zawiera klasy dla programu LINQ to XML. Contains the classes for LINQ to XML. LINQ to XML jest interfejs programowania XML w pamięci, który umożliwia modyfikowanie dokumentów XML, efektywnie i łatwe. LINQ to XML is an in-memory XML programming interface that enables you to modify XML documents efficiently and easily.

Klasy

Extensions

Zawiera metody rozszerzenia LINQ to XML.Contains the LINQ to XML extension methods.

XAttribute

Reprezentuje atrybut XML.Represents an XML attribute.

XCData

Reprezentuje węzeł tekstowy zawierający element CDATA.Represents a text node that contains CDATA.

XComment

Reprezentuje komentarz XML.Represents an XML comment.

XContainer

Reprezentuje węzeł, który może zawierać inne węzły.Represents a node that can contain other nodes.

XDeclaration

Reprezentuje deklarację XML.Represents an XML declaration.

XDocument

Reprezentuje dokument XML.Represents an XML document. Aby uzyskać składniki i użycie obiektu XDocument, zobacz temat Omówienie klasy XDocument.For the components and usage of an XDocument object, see XDocument Class Overview.

XDocumentType

Reprezentuje definicję typu dokumentu XML (DTD).Represents an XML Document Type Definition (DTD).

XElement

Reprezentuje element XML.Represents an XML element. Zobacz Omówienie klasy XElement oraz sekcja uwagi na tej stronie, aby uzyskać informacje dotyczące użycia i przykłady.See XElement Class Overview and the Remarks section on this page for usage information and examples.

XName

Reprezentuje nazwę elementu lub atrybutu XML.Represents a name of an XML element or attribute.

XNamespace

Reprezentuje przestrzeń nazw XML.Represents an XML namespace. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

XNode

Reprezentuje abstrakcyjną koncepcję węzła (elementu, komentarza, typu dokumentu, instrukcji przetwarzania lub węzła tekstowego) w drzewie XML.Represents the abstract concept of a node (element, comment, document type, processing instruction, or text node) in the XML tree.

XNodeDocumentOrderComparer

Zawiera funkcje do porównywania węzłów dla ich kolejności dokumentów.Contains functionality to compare nodes for their document order. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

XNodeEqualityComparer

Porównuje węzły, aby określić, czy są równe.Compares nodes to determine whether they are equal. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

XObject

Reprezentuje węzeł lub atrybut w drzewie XML.Represents a node or an attribute in an XML tree.

XObjectChangeEventArgs

Zawiera dane dla zdarzeń Changing i Changed.Provides data for the Changing and Changed events.

XProcessingInstruction

Reprezentuje instrukcję przetwarzania XML.Represents an XML processing instruction.

XStreamingElement

Reprezentuje elementy w drzewie XML, które obsługują odroczone dane wyjściowe przesyłania strumieniowego.Represents elements in an XML tree that supports deferred streaming output.

XText

Reprezentuje węzeł tekstowy.Represents a text node.

Wyliczenia

LoadOptions

Określa opcje ładowania podczas analizowania kodu XML.Specifies load options when parsing XML.

ReaderOptions

Określa, czy należy pominąć zduplikowane przestrzenie nazw podczas ładowania XDocument przy użyciu XmlReader.Specifies whether to omit duplicate namespaces when loading an XDocument with an XmlReader.

SaveOptions

Określa opcje serializacji.Specifies serialization options.

XObjectChange

Określa typ zdarzenia, gdy zdarzenie jest zgłaszane dla XObject.Specifies the event type when an event is raised for an XObject.

Uwagi

Za pomocą LINQ to XML, możesz wykonywać następujące czynności:Using LINQ to XML, you can:

  • Ładowanie kodu XML z plików i strumieni.Load XML from files or streams.

  • Serializacji XML do plików i strumieni.Serialize XML to files or streams.

  • Tworzenie drzew XML od początku, używając konstrukcja funkcjonalna.Create XML trees from scratch using functional construction.

  • Zapytanie drzewa XML przy użyciu zapytań LINQ.Query XML trees using LINQ queries.

  • Manipulowanie drzew XML w pamięci.Manipulate in-memory XML trees.

  • Sprawdź poprawność drzew XML przy użyciu XSD.Validate XML trees using XSD.

  • Kombinacja tych funkcji umożliwia przekształcanie drzew XML z jednego kształtu do innego.Use a combination of these features to transform XML trees from one shape into another.

Zobacz też