ReaderOptions Wyliczenie

Definicja

Określa, czy należy pominąć zduplikowane przestrzenie XDocument nazw podczas XmlReaderładowania elementu z.Specifies whether to omit duplicate namespaces when loading an XDocument with an XmlReader.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class ReaderOptions
[System.Flags]
public enum ReaderOptions
type ReaderOptions = 
Public Enum ReaderOptions
Dziedziczenie
ReaderOptions
Atrybuty

Pola

None 0

Nie określono opcji czytnika.No reader options specified.

OmitDuplicateNamespaces 1

Pomiń zduplikowane przestrzenie nazw XDocumentpodczas ładowania.Omit duplicate namespaces when loading the XDocument.

Dotyczy