XElement.FirstAttribute Właściwość

Definicja

Pobiera pierwszy atrybut tego elementu.Gets the first attribute of this element.

public:
 property System::Xml::Linq::XAttribute ^ FirstAttribute { System::Xml::Linq::XAttribute ^ get(); };
public System.Xml.Linq.XAttribute FirstAttribute { get; }
member this.FirstAttribute : System.Xml.Linq.XAttribute
Public ReadOnly Property FirstAttribute As XAttribute

Wartość właściwości

XAttribute Zawierający pierwszy atrybut tego elementu.An XAttribute that contains the first attribute of this element.

Przykłady

Poniższy przykład używa tej właściwości.The following example uses this property.

XElement xmlTree = new XElement("Root", 
  new XAttribute("Att1", 1), 
  new XAttribute("Att2", 2), 
  new XAttribute("Att3", 3) 
); 
Console.WriteLine(xmlTree.FirstAttribute); 
Dim xmlTree As XElement = <Root Att1="1" Att2="2" Att3="3"/> 
Console.WriteLine(xmlTree.FirstAttribute) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

Att1="1" 

Uwagi

Atrybuty są przechowywane w elemencie w kolejności, w jakiej zostały dodane do elementu.Attributes are stored in the element in the order that they were added to the element.

Dotyczy

Zobacz też