XElement.HasElements Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy ten element ma co najmniej jeden element podrzędny.Gets a value indicating whether this element has at least one child element.

public:
 property bool HasElements { bool get(); };
public bool HasElements { get; }
member this.HasElements : bool
Public ReadOnly Property HasElements As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli ten element ma co najmniej jeden element podrzędny; w falseprzeciwnym razie.true if this element has at least one child element; otherwise false.

Przykłady

Poniższy przykład używa tej właściwości.The following example uses this property.

XElement xmlTree1 = new XElement("Root", 
  new XElement("Child", 1) 
); 
Console.WriteLine(xmlTree1.HasElements); 
XElement xmlTree2 = new XElement("Root", "contents"); 
Console.WriteLine(xmlTree2.HasElements); 
Dim xmlTree1 As XElement = _  
    <Root> 
      <Child>1</Child> 
    </Root> 
Console.WriteLine(xmlTree1.HasElements) 
 
Dim xmlTree2 As XElement = <Root>contents</Root> 
Console.WriteLine(xmlTree2.HasElements) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

True 
False 

Dotyczy

Zobacz też