XElement.LastAttribute Właściwość

Definicja

Pobiera ostatni atrybut tego elementu.Gets the last attribute of this element.

public:
 property System::Xml::Linq::XAttribute ^ LastAttribute { System::Xml::Linq::XAttribute ^ get(); };
public System.Xml.Linq.XAttribute LastAttribute { get; }
member this.LastAttribute : System.Xml.Linq.XAttribute
Public ReadOnly Property LastAttribute As XAttribute

Wartość właściwości

XAttribute Zawierający ostatni atrybut tego elementu.An XAttribute that contains the last attribute of this element.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy drzewo XML z trzema atrybutami.The following example creates an XML tree with three attributes. Następnie zapisuje ostatni atrybut jako dane wyjściowe.It then writes the last attribute as output.

XElement xmlTree = new XElement("Root", 
  new XAttribute("Att1", 1), 
  new XAttribute("Att2", 2), 
  new XAttribute("Att3", 3) 
); 
Console.WriteLine(xmlTree.LastAttribute); 
Dim xmlTree As XElement = <Root Att1="1" Att2="2" Att3="3"/> 
Console.WriteLine(xmlTree.LastAttribute) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

Att3="3" 

Uwagi

Atrybuty są przechowywane w elemencie w kolejności, w jakiej zostały dodane do elementu.Attributes are stored in the element in the order that they were added to the element.

Dotyczy

Zobacz też