XElement.RemoveAll Metoda

Definicja

Usuwa węzły i atrybuty z tego XElement.Removes nodes and attributes from this XElement.

public:
 void RemoveAll();
public void RemoveAll ();
member this.RemoveAll : unit -> unit
Public Sub RemoveAll ()

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z atrybutami i elementami podrzędnymi.The following example creates an element with attributes and child elements. Następnie wywołuje tę metodę, aby usunąć atrybuty i elementy podrzędne.It then calls this method to remove both the attributes and the child elements.

XElement root = new XElement("Root", 
  new XAttribute("Att1", 1), 
  new XAttribute("Att2", 2), 
  new XAttribute("Att3", 3), 
  new XElement("Child1", 1), 
  new XElement("Child2", 2), 
  new XElement("Child3", 3) 
); 
root.RemoveAll();  // removes children elements and attributes of root 
Console.WriteLine(root); 
Dim root As XElement = _  
    <Root Attr1="1" Attr2="2" Attr3="3"> 
      <Child1>1</Child1> 
      <Child2>2</Child2> 
      <Child3>3</Child3> 
    </Root> 
 
root.RemoveAll()  ' removes children elements and attributes of root 
Console.WriteLine(root) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

<Root /> 

Uwagi

Ta metoda spowoduje podnoszenie Changed i Changing zdarzeń.This method will raise the Changed and the Changing events.

Dotyczy

Zobacz też