XName.LocalName Właściwość

Definicja

Pobiera lokalną (niekwalifikowaną) część nazwy.Gets the local (unqualified) part of the name.

public:
 property System::String ^ LocalName { System::String ^ get(); };
public string LocalName { get; }
member this.LocalName : string
Public ReadOnly Property LocalName As String

Wartość właściwości

String, która zawiera lokalną (niekwalifikowaną) część nazwy.A String that contains the local (unqualified) part of the name.

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano sposób użycia tej właściwości.The following example shows the use of this property.

XNamespace ns = "http://www.adventure-works.com"; 
XElement root = new XElement(ns + "Root", "content"); 
Console.WriteLine(root.Name); 
Console.WriteLine(root.Name.LocalName); 
Console.WriteLine(root.Name.Namespace); 
Imports <xmlns="http://www.adventure-works.com"> 
 
Module Module1 
  Sub Main() 
    Dim root As XElement = <Root/> 
    Console.WriteLine(root.Name) 
    Console.WriteLine(root.Name.LocalName) 
    Console.WriteLine(root.Name.Namespace) 
  End Sub 
End Module 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

{http://www.adventure-works.com}Root 
Root 
http://www.adventure-works.com 

Uwagi

Ta właściwość ma gwarancję, że nie jest null.This property is guaranteed to not be null.

Dotyczy

Zobacz też