XName.ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Metoda

Definicja

Wypełnia SerializationInfo danymi wymaganymi do serializacji obiektu docelowego.Populates a SerializationInfo with the data required to serialize the target object.

 virtual void System.Runtime.Serialization.ISerializable.GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context) = System::Runtime::Serialization::ISerializable::GetObjectData;
void ISerializable.GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
Sub GetObjectData (info As SerializationInfo, context As StreamingContext) Implements ISerializable.GetObjectData

Parametry

info
SerializationInfo

SerializationInfo do wypełnienia danymi.The SerializationInfo to populate with data.

context
StreamingContext

Miejsce docelowe (zobacz StreamingContext) dla tej serializacji.The destination (see StreamingContext) for this serialization.

Implementuje

Uwagi

Ta metoda jest używana wewnętrznie do serializacji grafów obiektów, które zawierają obiekty LINQ to XML.This method is used internally to serialize object graphs that contain LINQ to XML objects.

Dotyczy