XNode.IsAfter(XNode) Metoda

Definicja

Określa, czy bieżący węzeł pojawia się po określonym węźle pod warunkiem kolejności dokumentu.Determines if the current node appears after a specified node in terms of document order.

public:
 bool IsAfter(System::Xml::Linq::XNode ^ node);
public bool IsAfter (System.Xml.Linq.XNode node);
member this.IsAfter : System.Xml.Linq.XNode -> bool
Public Function IsAfter (node As XNode) As Boolean

Parametry

node
XNode

XNodeDo porównania w kolejności dokumentu.The XNode to compare for document order.

Zwraca

Boolean

true Jeśli ten węzeł pojawia się po określonym węźle; w przeciwnym razie false .true if this node appears after the specified node; otherwise false.

Przykłady

W poniższym przykładzie zastosowano tę metodę.The following example uses this method.

XElement xmlTree = new XElement("Root", 
  new XText("Text content."), 
  new XElement("Child1", "child1 content"), 
  new XElement("Child2", "child2 content"), 
  new XElement("Child3", "child3 content"), 
  new XText("More text content."), 
  new XElement("Child4", "child4 content"), 
  new XElement("Child5", "child5 content") 
); 
XElement child3 = xmlTree.Element("Child3"); 
XElement child5 = xmlTree.Element("Child5"); 
if (child5.IsAfter(child3)) 
  Console.WriteLine("Child5 is after Child3"); 
else 
  Console.WriteLine("Child5 is not after Child3"); 
Dim xmlTree As XElement = _  
    <Root>Text content. 
      <Child1>child1 content</Child1> 
      <Child2>child2 content</Child2> 
      <Child3>child3 content</Child3>More text content. 
      <Child4>child4 content</Child4> 
      <Child5>child5 content</Child5> 
    </Root> 

Dim child3 As XElement = xmlTree.<Child3>(0) 
Dim child5 As XElement = xmlTree.<Child5>(0) 
If (child5.IsAfter(child3)) Then 
  Console.WriteLine("Child5 is after Child3") 
Else 
  Console.WriteLine("Child5 is not after Child3") 
End If 

Ten przykład generuje następujące wyniki:This example produces the following output:

Child5 is after Child3 

Uwagi

XContainerPrzechowuje węzły podrzędne jako pojedynczo połączoną listę XNode obiektów.The XContainer stores its child nodes as a singly-linked list of XNode objects. Oznacza to, że CompareDocumentOrder Metoda musi przechodzić do elementów nadrzędnych dwóch węzłów, które są porównywane do momentu znalezienia typowego elementu nadrzędnego.This means that the CompareDocumentOrder method must traverse the ancestors of the two nodes being compared until it finds the common parent. Następnie musi przejść na listę węzłów podrzędnych wspólnych elementów nadrzędnych, aby określić kolejność dwóch porównywanych węzłów.Then it must traverse the list of the common parent's child nodes to determine the order of the two nodes being compared. W związku z tym ta metoda może mieć wpływ na wydajność.Therefore, using this method might affect your performance.

Dotyczy

Zobacz też