XmlAtomicValue.XmlType Właściwość

Definicja

Pobiera XmlSchemaType dla zweryfikowanego elementu lub atrybutu XML.Gets the XmlSchemaType for the validated XML element or attribute.

public:
 virtual property System::Xml::Schema::XmlSchemaType ^ XmlType { System::Xml::Schema::XmlSchemaType ^ get(); };
public override System.Xml.Schema.XmlSchemaType XmlType { get; }
member this.XmlType : System.Xml.Schema.XmlSchemaType
Public Overrides ReadOnly Property XmlType As XmlSchemaType

Wartość właściwości

XmlSchemaType

XmlSchemaTypeDla zweryfikowanego elementu lub atrybutu XML.The XmlSchemaType for the validated XML element or attribute.

Uwagi

XmlTypeWłaściwość pobiera XmlSchemaType dla zweryfikowanego elementu lub atrybutu XML.The XmlType property gets the XmlSchemaType for the validated XML element or attribute. Na przykład, XmlSchemaSimpleType lub XmlSchemaComplexType .For example, the XmlSchemaSimpleType or XmlSchemaComplexType.

Dotyczy

Zobacz też