XmlSchemaException.SourceUri Właściwość

Definicja

Pobiera lokalizację Uniform Resource Identifier (URI) schematu, który spowodował wyjątek.Gets the Uniform Resource Identifier (URI) location of the schema that caused the exception.

public:
 property System::String ^ SourceUri { System::String ^ get(); };
public string? SourceUri { get; }
public string SourceUri { get; }
member this.SourceUri : string
Public ReadOnly Property SourceUri As String

Wartość właściwości

String

Lokalizacja identyfikatora URI schematu, który spowodował wyjątek.The URI location of the schema that caused the exception.

Uwagi

Ważne

SourceUriWłaściwość zwraca ścieżkę URI do pliku schematu, który spowodował wyjątek.The SourceUri property returns the URI path to the schema file that caused the exception. SourceUriWłaściwość nie powinna być ujawniana w scenariuszach niezaufanych.The SourceUri property should not be exposed in untrusted scenarios.

Dotyczy